top of page

Algemene voorwaarden

1. Onderneming
 

1.1. branderr is een merk van branderr B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan het adres Cort van der Lindenlaan 61, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 77857240, hierna te noemen: ‘branderr’, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Op verzoek wordt u een opgave toegezonden van de ondernemingsstructuur en de directie.
 

1.2. branderr (waarmee hierna tevens wordt bedoeld: diens bestuurders en/of medewerkers) is gespecialiseerd in de productie en handel (in het bijzonder detailhandel) in decoratieve sfeerverwarming en verlichting en/of opdrachten die hiermee in ruime zin verband houden. De contractspartij c.q. en/of afnemer wordt in deze voorwaarden verder aangeduid als ‘klant’.
 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met branderr gesloten overeenkomsten, waaronder de aan branderr verstrekte opdrachten c.q. aanvragen c.q. bestellingen c.q. aanbiedingen, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor branderr werkzame personen, hetzij werkzaam binnen de organisatie van branderr, hetzij daarbuiten.
 

2.3. branderr behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarover zij alsdan met de klant zal communiceren.
 

2.4. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede en vervangen daarmee eerder gehanteerde versies.
 

3. Totstandkoming overeenkomst
 

3.1. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na een schriftelijke bevestiging daarvan door branderr. De in deze (order)bevestiging genoemde gegevens (waaronder omvang c.q. prijzen c.q. hoeveelheden) zijn leidend bij de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst en daaruit voortkomende (deel)leveringen.
 

3.2. Een offerte, (prijs)aanbieding, reclame, folder of uiting op de website van branderr geven een indicatie voor de diensten c.q. leveringen c.q. prijzen van branderr. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen zolang een schriftelijke bevestiging zoals bedoeld in 3.1 niet plaatsvindt.
 

3.3. Afwijkingen, vergissingen, calculatie-, schrijf- en/of zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospectussen en publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere beschrijvingen afkomstig van branderr, binden haar niet. Hetzelfde geldt voor afwijkingen van getoonde of verstrekte (proef-) modellen of tekeningen, behoudens zodanige afwijkingen dat de klant in redelijkheid niet meer tot afname kan worden verplicht en dat een ontbinding gerechtvaardigd is.
 

4. Prijzen
 

4.1. De door branderr genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting, verwijderingsbijdrage, emballage en eventuele andere kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld.

 

4.2. branderr is gerechtigd om na de totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogingen door te voeren, voor zover veroorzaakt door kostprijsverhogende factoren, zoals onder meer maar niet uitsluitend een stijging of invoering van (inter)nationale belasting(en) c.q. heffing(en) c.q. valutawijzigingen ten aanzien van de overeengekomen (deel)levering(en). Prijsverhogingen zoals hier bedoeld zijn voor de klant uitgesloten als grondslag om de overeenkomst te ontbinden.
 

5. Transport en levering
 

5.1. Leveranties van zaken met een orderbedrag van meer dan € 199,- geschieden franco-thuis bij de klant, tenzij anders overeengekomen. De levering van overige goederen geschiedt af-magazijn. De kosten en het risico van vervoer zijn voor rekening van de klant. Rembourskosten zijn steeds voor rekening van de klant.
 

5.2. De klant draagt het risico voor (in)directe schade die tijdens het transport aan zaken mocht ontstaan alsmede eventuele kosten vanwege het niet kunnen afleveren dan wel het weigeren van een leverantie.


6. Levertijden


6.1. Een eventueel overeengekomen levertijd betreft een indicatieve levertijd waaraan de klant geen rechten kan ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant dan ook geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.


6.2. Aansprakelijkheid van branderr voor eventuele schade doordat niet, niet tijdig en/of niet volledig kan worden geleverd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


7. (Deel)leveringen en afroepovereenkomsten


7.1. In het geval dat levering van goederen op afroep is overeengekomen dan wel dat in de overeenkomst een termijn is bepaald waarbinnen goederen moeten worden afgenomen, is de klant verplicht om de goederen voor het verstrijken van die termijn te betalen en af te nemen. Indien geen termijn is bepaald voor het afroepen, heeft branderr vanaf 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst het recht het restant van de order ook zonder afroep te leveren.


7.2. Na het verstrijken van de betreffende termijn zoals genoemd in 7.1 is de klant verplicht om op eerste verzoek van branderr direct tot betaling over te gaan van het verschuldigde bedrag voor alle nog niet afgenomen goederen, vermeerderd met eventuele opslagkosten.


8. Ontvangst goederen en klachten


8.1. Vanaf het moment van ontvangst van de zaken door de klant, is sprake van een risico-omslag ten laste van de klant.


8.2. Bij ontvangst van goederen dient de klant binnen 24 uur een inspectie uit te voeren met betrekking tot eventuele beschadigingen aan de goederen. Aangetroffen gebreken dienen binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan branderr te worden gemeld, waarbij goederen en verpakkingen dienen te worden bewaard, één en ander op straffe van verval van recht.


8.3. Indien beschadigingen aan de goederen bij ontvangst eenvoudig kenbaar zijn omdat bijvoorbeeld de (buiten)verpakking kapot is, dient de klant naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel hiervan ook melding te (laten) maken op de vrachtbrief voordat wordt afgetekend voor akkoord c.q. ontvangst en de goederen en verpakkingen te bewaren, één en ander op straffe van verval van recht.


8.4. Gebreken die na levering worden ontdekt, dienen binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan branderr te worden gemeld, waarbij goederen dienen te worden bewaard, één en ander op straffe van verval van recht.

8.5. Afhankelijk van de aard en omvang van goederen en schade zal branderr een besluit nemen ten aanzien van (bijvoorbeeld) een aanvullende levering, vervanging, herstel of terugname. De klant dient branderr hiertoe in de gelegenheid te stellen, op straffe van verval van recht.


8.6. Klachten geven de klant nimmer recht op korting en/of verrekening en/of opschorting.


9. Betaling en verzuim


9.1. branderr kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling verlangen, alvorens tot (deel)levering over te gaan.


9.2. De factu(u)r(en) met betrekking tot de overeengekomen betaling(en) dien(t)(en) te zijn voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum op het op de factuur vermelde rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder beroep van de klant op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan zonder nadere aanzegging verzuim intreedt.


9.3. Bij verzuim is branderr bevoegd om haar verplichtingen ten opzichte van de klant op te schorten dan wel te verrekenen en/of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor eventueel daardoor te lijden schade van de klant.


9.4. Bij verzuim is branderr bevoegd om wettelijke handelsrente in rekening te brengen bij de klant, te vermeerderen met buitengerechtelijke kosten van 15% van de overeengekomen bruto prijzen, met een minimum van € 250,= per onbetaalde factuur.


9.5. Indien de klant in verzuim is ten aanzien van betalingsverplichtingen, van welke aard ook, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte, waaronder incassokosten in de ruimste zin van het woord – voor rekening van de klant.


10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheden


10.1. branderr bedingt bij deze een eigendomsvoorbehoud, totdat alle vorderingen zijn voldaan, ongeacht de aard, samenstelling c.q. opbouw en/of herkomst van de vordering. Het is de klant dan ook niet toegestaan om de door branderr geleverde goederen te vervreemden of te bezwaren dan wel anderszins aan derden rechten ten aanzien van die goederen te verstrekken.


10.2. In de normale bedrijfsuitoefening geldt een uitzondering voor een (door)verkoop op krediet. Hierbij is de klant verplicht een eigendomsvoorbehoud te bedingen. De vordering(en) die mochten ontstaan van klant op zijn klanten c.q. afnemers mogen geen onderwerp zijn van een cessie en/of verpanding, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van branderr. De klant verbindt zich verder tot verpanding van die vorderingen aan branderr, wanneer branderr dat wenst tot meerdere zekerheid van de vorderingen van branderr jegens de klant. Bij overtreding van dit artikel wordt een boete verbeurd ter hoogte van het nog bij branderr uitstaande bedrag van deze klant.


10.3. In dit kader heeft de klant tevens een waarschuwingsplicht in geval van (dreigend) (bodem)beslag of iedere andere omstandigheid die de rechten van branderr uit hoofde van de overeenkomst en deze voorwaarden aantast of teniet doen.


10.4. De klant is verplicht om branderr informatie te verstrekken over de vindplaats van het eigendom van branderr en om haar vrije toegang te verlenen tot terreinen en/of gebouwen ter (waarborging van de) uitoefening van de rechten van branderr.


10.5. branderr is gerechtigd om aanvullende zekerheiden terzake de uitvoering van de overeenkomst te vragen, voordat zij tot uitvoering van die overeenkomst overgaat. In dit verband wordt bij voorbaat een pandrecht gevestigd zoals bedoeld in artikel 3:237 BW op afgeleverde zaken van branderr die door betaling in eigendom van de klant komen.


10.6. Indien sprake is van een verwerking tot of vermenging met andere zaken door de klant van de door branderr onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, wordt de klant verondersteld deze verwerking of vermenging als lasthebber van branderr tot stand te hebben gebracht en wordt branderr eigenaar van het nieuwe voorwerp. De klant is in verband hiermee gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van branderr te bewaren. Steeds dient zichtbaar te zijn welke zaken corresponderen met welke levering en onder toepassing van het algemeen aanvaarde principe: first in first out. De klant is voorts verplicht de zaken, voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen schade en diefstal te verzekeren en polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan branderr te verstrekken. In geval van aanspraken van de klant op een verzekeraar van de zaken zullen, zodra branderr te kennen geeft dit te wensen, deze door de klant aan branderr worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vordering van branderr op de klant.


10.7. Gedurende het eigendomsvoorbehoud is branderr gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen en hiertoe de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden, waartoe de klant branderr bij voorbaat machtigt. Indien het terugnemen van goederen voortkomt uit (dreigend) wanpresteren van de klant, is branderr behoudens creditering van factu(u)r(en) niet gehouden tot enige compensatie van de klant.


11. Retourzending en annulering

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen na ontvangst opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@branderr.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede order retour ontvangen is. 


12. Opschorting, verrekening en ontbinding


12.1. branderr is gerechtigd om nakoming van overeengekomen verplichtingen op te schorten zolang de klant niet aan zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet of wanneer sprake is van overmacht, zo nodig gevolgd door het inroepen van het recht op verrekening en/of ontbinding van de overeenkomst.


12.2. branderr is gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan in geval van (dreigend) faillissement, surseance van betaling, (gedeeltelijke) stillegging van de activiteiten, liquidatie of enige daarmee vergelijkbare toestand, althans wanneer het vermoeden hieromtrent bij branderr ontstaat en onvoldoende zekerheid voor betaling is verstrekt.


12.3. Na ontbinding zijdens branderr worden alle, door de klant eventueel nog verschuldigde betalingen direct en ineens opeisbaar, onverminderd de rechten van branderr op volledige schadeloosstelling.


12.4. branderr is niet gehouden tot vergoeding van schade of restitutie indien en voor zover zij gebruik maakt van haar recht tot opschorting en/of verrekening en/of ontbinding.


13. Garanties en gebruik


13.1. branderr levert producten die kwalitatief en wettelijk voldoen aan de Europese normen. Er worden echter geen andere garanties gegeven ten aanzien van de geleverde goederen en/of onderdelen daarvan dan de garanties die branderr vanuit de fabrikant van een betreffende zaak heeft gekregen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


13.2. Goederen dienen te worden gebruikt in lijn met het doel waarvoor deze zijn geproduceerd c.q. zijn geleverd. Indien en voor zover gebruiksaanwijzingen of voorschriften worden meegeleverd met de goederen, dienen deze te allen tijde in acht te worden genomen. Het voorgaande geldt op straffe van verval van recht.


13.3. Indien en voor zover goederen ongemonteerd worden geleverd, komt het montagerisico te allen tijde voor rekening van de klant of (eind)gebruiker, ongeacht of er montagevoorschriften zijn meegeleverd en opgevolgd.


13.4. Het is de klant dan wel de (eind)gebruiker van goederen van branderr niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in c.q. aan (het gebruik van) het product, op straffe van verval van recht.


13.5. branderr is nimmer gebonden aan garanties die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de klant aan (eind)gebruiker(s) c.q. derden worden gegeven.


14. Aansprakelijkheid en vrijwaring


14.1. branderr is niet aansprakelijk voor schade die de klant en/of de (eind)gebruiker en/of derden lijd(t)(en) ten gevolge van verkeerd gebruik van de geleverde goederen. Hiermee wordt in ieder geval doch niet uitsluitend bedoeld ieder handelen of nalaten van de klant en/of de (eind)gebruiker en/of derden, in strijd met redelijk gebruik en/of de gebruiksaanwijzingen en/of voorschriften, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van branderr.


14.2. Indien en voor zover branderr aansprakelijk blijkt voor door haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


14.3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt zoals bedoeld onder 14.2, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de met de klant overeengekomen betalingsverplichting voor de (deel)levering waarop de aansprakelijkheid ziet, met een maximum van ten hoogste € 2.500,=, onder expliciete uitsluiting van indirecte (financiële) schade.


14.4. Iedere aansprakelijkheid van branderr vervalt indien een gebrek en/of schade niet tijdig en schriftelijk gemotiveerd bij branderr is gemeld. Voor zover deze voorwaarden geen andere termijn vermelden, geldt een vervaltermijn van drie maanden na bekend worden met een gebrek en/of schade.


14.5. De klant vrijwaart branderr voorts tegen alle aanspraken van derden, waaronder (eind)gebruikers, die op enige wijze samenhangen met de geleverde c.q. geproduceerde goederen, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove nalatigheid zijdens branderr.


15. Persoonsgegevens


15.1. Voor zover nodig in verband met de bedrijfsvoering en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen worden diverse persoonsgegevens verzameld, opgeslagen, verwerkt en verstrekt aan derden. Een opgave van deze derden, met bijbehorende contactgegevens, wordt op eerste verzoek verstrekt.


15.2. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het gebruik daarvan of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Afhankelijk van het soort gegeven, wordt de bewaartermijn vastgesteld. Op verzoek van de klant wordt dit inzichtelijk gemaakt.


15.3. branderr heeft een privacyverklaring opgesteld met meer informatie. Deze is te raadplegen via de website en wordt op verzoek toegestuurd.


15.4. De klant heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer zij van mening is dat privacywetgeving niet wordt nageleefd.


16. Overige bepalingen


16.1. Op deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechten en plichten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Rechtbank Oost-Nederland, locatie Almelo.


16.2. Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing dan schriftelijk in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.


16.3. Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. Indien aan de orde, worden de buiten toepassing gestelde c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die daar voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk mee in lijn liggen.


16.4. Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Daarbij geldt dat nieuwe afspraken, oudere afspraken over hetzelfde onderwerp doen vervallen.

bottom of page